Regulamin:

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą SERWISU EDB ONLINE. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług SERWISU EDB ONLINE, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez Serwis.
 2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy EDB ONLINE pod adresem edb.logosys.pl lub edn.logosys.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
 3. Operatorze – rozumie się przez to firmę LOGOSYS.PL Daniel Styburski z siedzibą: Drawsko Pomorskie, ul. Sikorskiego 30/7.
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Serwis usług wymienionych w pkt. 4, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem po dokonaniu przez Użytkownika pierwszej opłaty za korzystanie z Serwisu.
 6. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do LOGOSYS.PL Daniel Styburski z siedzibą: Drawsko Pomorskie, ul. Sikorskiego 30/7. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zm.).

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

Na mocy Umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi:

 1. Usługi związane z wyliczaniem na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.).
 2. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
 4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.
 6. Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków.
 7. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
 8. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w Serwisie, użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło i możliwość korzystania z Serwisu.
 2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik ma bezpłatny dostęp do Serwisu w ograniczonym stopniu.
 3. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika ograniczenia funkcjonalności Serwisu zostają wyłączone.
 4. Na 14 dni przed wygaśnięciem okresu abonamentowego użytkownik ma możliwość przedłużenia abonamentu poprzez formularz zamówienia dostępny na swoim profilu.
 5. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
  1. w każdym czasie za porozumieniem stron,
  2. po upływie okresu wypowiedzenia,
  3. śmierci Użytkownika,
  4. ustania bytu prawnego Użytkownika,
  5. nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7.4,
  6. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych.
 6. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem.
  1. Za wypowiedzenie umowy przez Użytkownika uznaje się wybranie funkcji “rezygnacja” w menu serwisu. W tym wypadku umowa wygasa natychmiast.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę Operatora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 8. W przypadku określonym w pkt. 6.5.c., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.d. powiadomić powinien dokonujący rejestracji w Serwisie.

7. Odpłatność za usługę

 1. Korzystanie z pełnego zakresu usług Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 2. Użytkownik wnosi opłatę za usługę za pomocą serwisu tpay.com.
 3. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.
 4. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT, o ile ten wybrał taką opcję podczas rejestracji.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi.
 3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 8.3. składają się w szczególności:
  1. System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5.5. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika.
  2. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 8. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie rozwiązania umowy.
 9. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

9. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
  1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
  2. Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4, w celu ochrony danych Użytkownika.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 6. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@logosys.pl.

10. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.
  2. Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. 10.3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 10.4., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
Copyright LOGOSYS.PL 2013-2023